Podmienky ochrany osobných údajov

Právne informácie

BigMat Slovakia Družstvo neručí za správnosť údajov, ktoré sa nachádzajú na webovej stránke bigmat.sk. Taktiež nepreberá žiadnu zodpovednosť za korektnosť informácií webstránok tretích strán, na ktoré existujú prepojenia prostredníctvom tejto stránky. Užívateľ môže na vlastnú zodpovednosť stiahnuť a používať obsah iných stránok. Všetky nadobudnuté informácie smie užívateľ používať výhradne pre osobné použitie, ale nie pre komerčné účely.

Rady produktov vrátane technických špecifikácií a cien sú informatívne a nemožno ich považovať za záväzné. Všetky údaje môžu byť kedykoľvek upravované bez predchádzajúceho upozornenia. Aktuálne platné informácie a parametre jednotlivých výrobkov si môžete overiť osobne na všetkých predajniach, telefonicky alebo prostredníctvom kontaktného formulára.

 

Ochrana osobných údajov

BigMat Slovakia Družstvo si váži prejavený záujem o obsah stránok bigmat.sk a rešpektuje súkromie užívateľa. Údaje, ktoré užívateľ dobrovoľne poskytne, budú použité výhradne na interné účely spoločnosti a nebudú poskytnuté tretej strane. BigMat Slovakia nepreberá žiadnu zodpovednosť za zneužitie neoprávnene získaných osobných informácií na verejne prístupnej sieti, a preto je poskytovanie osobných informácií na vlastné riziko užívateľa.

 

Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov boli aktualizované 10. 10. 2018.

1 – Úvod

Mimoriadny význam pripisujeme rešpektovaniu súkromia našich používateľov našich stránok a dodržiavaniu platných právnych ustanovení. Tieto zásady ochrany osobných údajov vám umožňujú lepšie porozumieť zásadám ochrany osobných údajov, ktoré uplatňujeme. Pozývame vás, aby ste si ich prečítali skôr, ako nám poskytnete svoje osobné údaje. Spoločnosť BigMat Slovakia družstvo, ktorej ústredie sa nachádza na Za Hronským mostom 4750/16A, 96001 Zvolen, zodpovedá za spracovanie osobných údajov pre stránku www.bigmat.sk

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme my kedykoľvek aktualizovať. Na tejto stránke sa zobrazí dátum jeho najnovšej verzie. Pozývame vás, aby ste sa na ňu pravidelne odvolávali. Upozorňujeme, že používaním stránky www.bigmat.fr nás oprávňujete zhromažďovať, zaznamenávať, organizovať, ukladať, používať a / alebo prenášať vaše osobné údaje v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

 

2 – Kedy zhromažďujeme vaše osobné údaje?

Osobné údaje od vás zhromažďujeme, keď:

  • navštívite našu stránku;
  • vyplníte formulár;
  • kontaktujete nás.

 

3 – Aké osobné údaje zhromažďujeme?

Domnievame sa, že všetky informácie, ktoré vás môžu priamo alebo nepriamo identifikovať, sú „osobné údaje“. Je pravdepodobné, že zhromaždíme hlavne tieto osobné údaje:

  • údaje týkajúce sa vašej totožnosti, najmä vaše meno, meno, priezvisko, poštová adresa, telefónne čísla, vaša e-mailová adresa;
  • technické údaje, najmä vaša IP adresa alebo navigačné informácie týkajúce sa vášho terminálu.

 

4 – Prečo sa zhromažďujú vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje zhromažďujeme na niektoré alebo všetky z nasledujúcich hlavných účelov:

  • Správa stránok a zlepšovanie kvality služieb. Tieto liečby sú nevyhnutné na účely vyššie uvedeného oprávneného záujmu;
  • Správa vašich požiadaviek. Toto spracovanie sa vykonáva na základe vášho súhlasu a / alebo je nevyhnutné na účely vyššie uvedených oprávnených záujmov.

 

5 – S kým zdieľame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje nikdy nezdieľame s inými spoločnosťami na komerčné účely. BigMat je medzinárodná skupina pôsobiaca v mnohých krajinách a ktorej ústredie sa nachádza vo Francúzsku. Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, sú určené výlučne pre spoločnosť BigMat Slovakia družstvo. Môžu byť tiež prenášané našim členom BigMat podľa uvedených geografických údajov. Týmto poskytovateľom povoľujeme používať vaše osobné údaje iba v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na poskytovanie služieb v našom mene alebo na splnenie zákonných požiadaviek, a vynakladáme maximálne úsilie na zabezpečenie ochrany vašich osobných údajov. Pripomíname vám tiež, že informácie, ktoré zverejňujete na webových stránkach tretích strán, ako sú pracovné rady alebo profesionálne sociálne siete (LinkedIn atď.), Si môžu zobraziť, použiť a uložiť iní ľudia na celom svete, najmä v krajinách, ktoré tak robia. nemáte legislatívu zaručujúcu primeranú ochranu vašich osobných údajov, ako je definované v krajine vášho pobytu. Upozorňujeme vás na skutočnosť, že vaše používanie týchto webov tretích strán sa riadi výhradne podmienkami týchto webov tretích strán.

 

Cookies

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, filtrovanie, zoradenie, vyhľadávanie, nakupovanie), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si prihlásenia, produktov vložených do nákupného košíka, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov, pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok a štatistických údajov o návšteve web stránky.

Ako kontrolovať súbory cookie

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.

 

Vyhlásenie o výlúčení zodpovednosti

SpoločnosťBigMat Slovakia družstvo (ďalej len „Bigmat“), ako prevádzkovateľ klientských webových stránok vydáva toto vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti, ktoré sa vzťahuje na akýkoľvek prístup na tieto internetové stránky a na akékoľvek využívanie internetových stránok prevádzkovaných spoločnosťou Bigmat a ich obsahu.

Internetové stránky aj obsah internetových stránok sú k dispozícii výlučne na informačné účely. Toto priebežne aktualizované vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti sa vzťahuje na váš prístup na internetové stránky, na obsah internetových stránok a na využívanie týchto internetových stránok a obsahu.

Informácie uvedené na týchto internetových stránkach:

  • predstavujú informácie všeobecnej povahy, ktoré sa nevzťahujú na žiadnu konkrétnu osobu či subjekt,
  • môžu obsahovať prepojenia na externé internetové stránky, na obsah ktorých spoločnosť Bigmat nemá žiadny vplyv a za ktoré nepreberá žiadnu zodpovednosť,
  • nepredstavujú odborné ani právne rady.

Vstupom na tieto internetové stránky beriete toto Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti na vedomie a súhlasíte s ním.

Prevádzka týchto internetových stránok a toto vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti sa spravuje právom Slovenskej republiky. Ak sa ktorékoľvek ustanovenie tohto vyhlásenia stane neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, takéto ustanovenie nemá vplyv na platnosť, účinnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení.

Vylúčená zodpovednosť

Spoločnosť Bigmat ani akékoľvek ďalšie strany zúčastnené na tvorbe, výrobe či dodávke týchto internetových stránok za žiadnych okolností nijakým spôsobom nezodpovedajú za žiadne škody či ujmy vyplývajúce alebo súvisiace či vzniknuté následkom vášho prístupu na tieto internetové stránky alebo nemožnosti prístupu na ne, vašej dôvery v akékoľvek informácie poskytnuté na týchto internetových stránkach, akejkoľvek nemožnosti plnenia, opomenutia, prerušenia či oneskorenia prevádzkového prenosu, počítačového vírusu, chyby atď.

Spoločnosť Bigmat nenesie zodpovednosť za akékoľvek priame, nepriame, náhodné, následné alebo akékoľvek iné škody a taktiež také škody, na ktoré sa vzťahuje náhrada s represívnou funkciou, straty príležitostí, zmarený zisk alebo akékoľvek iné straty či škody akéhokoľvek druhu, ktoré vzniknú alebo môžu vzniknúť následkom Vášho používania týchto internetových stránok, a to do najvyššej miery prípustnej platnými právnymi predpismi.

Odkazy na iné internetové stránky

Na týchto internetových stránkach sa môžu nachádzať odkazy na internetové stránky, ktoré sú prevádzkované inými osobami. Spoločnosť Bigmat nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah ako ani prevádzku takýchto internetových stránok a nemá nad uvedeným obsahom ani prevádzkou žiadnu moc. Spoločnosť Bigmat nezodpovedá za žiadne škody či ujmy, ktoré vzniknú z uvedeného obsahu či prevádzky internetových stránok prevádzkovaných inými osobami. Z prítomnosti uvedených odkazov na internetových stránkach prevádzkovaných spoločnosťou Bigmat nevyplýva súhlas spoločnosti Bigmat s materiálom ani obsahom uvedeným na ktorejkoľvek inej internetovej stránke a neznamená, že medzi spoločnosťou Bigmat a prevádzkovateľom inej internetovej stránky existuje akákoľvek forma spolupráce.

Odkazy na iné internetové stránky sú uvádzané ako pomôcka pre používateľov, pričom prístup na akékoľvek iné internetové stránky, ako sú tieto stránky prevádzkované spoločnosťou Bigmat, a ich používanie je na vaše vlastné riziko.